TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2019

Thứ 2, 25/3/2019, 09:45'

CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN